BAa Empresa

El despatx disposa d’una àrea diferenciada per prestar assessorament a l’empresa i als professionals en els àmbits fiscal, comptable i laboral.

Assessorament i gestió fiscal

Planificació i càlcul fiscal de les activitats i operacions mercantils nacionals i/o internacionals, així com de les conseqüències fiscals de la contractació en general, i de patrimonis familiars. Prestem assessorament recurrent de les obligacions tributàries i efectuem les gestions integrals fins a la seva final tramitació davant dels organismes competents.

 • IRPF
 • IVA
 • Declaració anual d’operacions
 • Impost de Societats
 • Pagaments a compte de Societats.
 • Actes hereditaris, lloguers i transmissions patrimonials.
 • Declaracions mensuals Instratat.
 • Altres impostos, taxes i tributs.
 • Preparació de recursos i reclamacions.
 • Regularitzacions i inspeccions tributaries.

Assessorament i gestió comptable

 • Assessorament i planificació de la comptabilitat de les empreses.
 • Confecció i presentació dels Llibres de Comptabilitat.
 • Elaboració i presentació dels comptes anuals.
 • Realització d’ informes, memòries , pressupostos i ràtios de seguiment.

Assessorament i gestió laboral

 • Afiliació de treballadors a la Seguretat Social.
 • Contractació de Treballadors/es
 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Gestió de baixes per incapacitats temporals, incapacitats permanents i accidents laborals.
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social.
 • Sol·licitud del llibre de visites de la Inspecció de treball.
 • Prevenció de riscos.

Especial conferencia Consulegis en Barcelona

Barcelona: 23 - 26 abril 2015

Leer más